HB-Txx

  • HB-TDA | Cessna Skyhawk – Private (FGZO Fehraltorf)
  • HB-TDB | Cessna Skyhawk – Private (FGZO Fehraltorf)
  • HB-TDC | Cessna Skyhawk – Private (FGZO Fehraltorf)
  • HB-TER | Cessna Skylane – Private (Fliegergruppe Brunair)