HB-Fxx

  • HB-FDU | Pilatus PC-6 Turbo Porter – Air-Glaciers SA
  • HB-FKC | Pilatus PC-6 Porter – Private
  • HB-FKH | Pilatus PC-6 Turbo Porter – Alsa Aero Locarno SA
  • HB-FOW | Pilatus PC-12 – Private
  • HB-FPS | Pilatus PC-12 – Redexair AG
  • HB-FVD | Pilatus PC-12 – Air Corviglia
  • HB-FWT | Pilatus PC-12 – TC Aviation AG